Sprawozdanie dot. wydania pt. Rowerem po Roztoczu

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Sprawozdanie dot. wydania pt. Rowerem po Roztoczu

Sprawozdanie dot. wydania pt. Rowerem po Roztoczu

Sprawozdanie dot. wydania pt. Rowerem po Roztoczu

Wydarzenia w Gminie Susiec

Sprawozdanie ze spotkania podsumowującego wydanie promocyjne "Rowerem po Roztoczu".

W dniu 9 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Susiec odbyło się spotkanie podsumowujące wydanie materiału promocyjnego o nazwie "Rowerem po Roztoczu" składającego się z przewodnika i 9 map z trasami rowerowymi. Spotkanie zorganizował Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec.

[GALERIA ZDJĘĆ] fot. Ewa Piwko-Witkowska

Na spotkanie przybyli przedstawiciele:

 • samorządów: Krasnobrodu, Józefowa, miasta i gminy Tomaszów Lub., Bełżca, Lubyczy Królewskiej, Suśca, Narola
 • Wydawnictwa Turystycznego w Rzeszowie - Paweł Wład
 • nadleśnictw: Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego, Narola, Lubaczowa
 • domów i ośrodków kultury: w Zwierzyńcu, Suścu, Horyńcu Zdroju, Cieszanowie i Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu,
 • stowarzyszeń: Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie w Tomaszowie Lub., Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze w Tomaszowie Lub, PTTK O/Zamość, Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu, Stowarzyszenia Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze w Biłgoraju,
 • osoby prywatne: właściciel Biura Turystycznego Quand w Tomaszowie Lub, wypożyczalni rowerów „Letnisko” w Zwierzyńcu.

Przybyłych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Susiec. Podkreślił, że gminy Roztocza powinny zrobić wszystko, aby turystyka na tym obszarze rozwijała się dynamicznie. Dodał, że jego zdaniem ta gałąź usług w niedługim czasie, będzie jedną z największych działalności przynoszących mieszkańcom dochód. Jednocześnie okazał zadowolenie z obecności wielu zaproszonych gości, co jest wyrazem dużego zainteresowania tą tematyką.

Następnie przekazał głos Krzysztofowi Łagowskiemu - pracownikowi Urzędu Gminy Susiec i jednocześnie jednemu z inspiratorów wydania, w celu poprowadzenia dalszej części spotkania.

Poproszony o głos wydawca Paweł Wład przedstawił historię powstania materiału. Zaakcentował trudności w tworzeniu wydawnictwa, na które pracowało jednocześnie 9 gmin. Stwierdził, że największe trudności sprawiała koordynacja działań. Mimo to cieszy się z ukończenia pracy, której efektem są te materiały. Sugerował, aby do kolejnego wydania, ponownie zaprosić ościenne gminy jak gminę i miasto Tomaszów Lubelski oraz Szczebrzeszyn. Zaznaczył, że zainteresowanie materiałem w jego sklepie internetowym przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Jedynym problemem jest fakt, że aktualnie każda z gmin posiada przewodnik i tylko swoją mapę. W zasadzie na dzień dzisiejszy nikt już nie posiada kompletu wydania.

Kolejno do głosu zostali poproszeni przedstawiciele nadleśnictw. Wystąpili kolejno Nadleśniczowie: Leszek Dmitroca z Nadleśnictwa Józefów, Tadeusz Maksymowicz z Nadleśnictwa Lubaczów, Marian Kraczowski z Nadleśnictwa Narol oraz Tomasz Kotowicz z Nadleśnictwa Tomaszów lubelski. Podkreślili, że obowiązkowym zadaniem lasów państwowych jest ich udostępnianie do celów turystycznych. Prowadzą sami takie działania, ale są też otwarci na współpracę z samorządami. Zaapelowali, aby wyznaczane szlaki turystyczne i trasy nieoznakowane, ale naniesione w przewodniku, były z nimi uzgadniane jako właścicielami terenu. Trasy nie mogą być prowadzone przez obszary lasu będące rezerwatami, bądź ostojami ptaków czy zwierząt. Powinny być też uzgadniane sposoby ich oznakowania. W odpowiedzi na prośbę Krzysztofa Łagowskiego o utwardzenie środkowego pasa w budowanych drogach wywozowych z płyt jumbo, stwierdzono, że drogi te są najtańsze w budowie i utrzymaniu. Dołożą wszelkich starań, aby pas środkowy stał się przejezdny dla rowerzystów.

Następnie zgodnie z programem spotkania wszystkie gminy wymieniły się mapami w ilości po 50 sztuk, w efekcie czego każda z nich jest w posiadaniu 50 kompletów. Padła propozycja o ustalenie przybliżonej ceny map, przewodnika i kompletu. Padały różne ceny.

Głos zabrał Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu, który w swym wystąpieniu zaznaczył, że głównym zdaniem materiału nie jest zarobek, a promocja gmin i Roztocza, co jest zadaniem własnym gmin. Zaproponował cenę 3 zł za mapę i 5 zł za przewodnik, jako w miarę niską cenę służącą szybkiej dystrybucji. Materiały winny trafić w okresie przed sezonem, na obszar całego kraju, dzięki czemu można liczyć na pozyskanie turystów. W większości przedstawiciele innych gmin przyjęli proponowaną cenę jako przybliżoną, ale bez konieczności jej rygorystycznego stosowania.

Głos zabrał Krzysztof Świętojański - przedstawiciel miasta i gminy Narol, który stwierdził że ceny map i przewodników ostatecznie ustali rynek. Podkreśli też, że nie ma powodu aby ktokolwiek ingerował w sposób wydania, czy też w cenę sprzedaży.

Na pytanie skąd wziąć komplety, stwierdzono ogólnie, że podczas następnego wydania zamówienie mogą złożyć gminy, albo wydawca komercyjny. Dobrym rozwiązaniem jest też dowolność zamówienia, aczkolwiek włączenie się gmin może przyczynić się  doobniżenia kosztów pojedynczego egzemplarza.

Niestety, jak przedstawił  Wojciech Sachajko - przedstawiciel Centrum Turystycznego w Zamościu, wymiana 50 sztuk map przez gminy jest kroplą w morzu potrzeb. Obawia się, że posiadane przez samorządy komplety będą trudno dostępne, nawet w cenie detalicznej.

Na prośbę prowadzącego spotkanie o dodatkową wymianę map w celu szybkiej dystrybucji kompletów, niestety zgłosiły się tylko niektóre gminy, co już na początku zatrzymało proces skompletowania kolejne porcji wszystkich 9 map.

W kolejnym punkcie Krzysztof Łagowski przedstawił propozycje kolejnych działań zmierzających do dalszego rozwoju turystyki na Roztoczu, ze szczególnym naciskiem na turystykę rowerową.

Wymienił między innymi:

 1. przeprowadzenie negocjacji i dokonanie ustaleń z Przewozami Regionalnymi dotyczących godzin i tras przejazdu szynobusów z wagonami rowerowymi,
 2. ustalenie wspólnego dla Roztocza harmonogramu imprez rowerowych,
 3. wykonanie zakładki na stronie internetowej każdej gminy dotyczącej turystyki (w tym rowerowej),
 4. naniesienie tras i szlaków na ogólnopolskich serwisach np. www.traseo.pl przy pomocy urządzeń GPS – przez wytypowaną firmę,
 5. wytypowanie i promocja sklepów z podstawowymi częściami zamiennymi, narzędziami, i kompletami naprawczymi,
 6. wytypowanie serwisów rowerowych i włączenie w powstałą sieć obsługi rowerów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom Green Velo,
 7. wytypowanie odcinków dróg, które są możliwe do poprawy pod kątem ruchu rowerowego, oraz włączenia ich do gminnych planów, planów Lubelskiej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie, oraz zainicjowanie utworzenia wieloletniego harmonogramu budowy ścieżek rowerowych,
 8. zainicjowanie powstania „Roztoczańskiej Wypożyczalni Rowerowej” z możliwością wypożyczenia rowerów i pozostawienia w innym miejscu, z transportem osób, rowerów oraz bagażu. Zasugerowano aby na początek jej tworzenia gminy udostępniły potrzebne na ten cel lokale,
 9. wykonanie i ustawienie jednakowych kompletów małej infrastruktury (deszczochron, tablica, ława ze stołem, stojak na rowery, kosz) w najważniejszych węzłach komunikacyjnych zarówno szlaków rowerowych jak i pieszych, w tym włączenie do stworzonej sieci Miejsc Obsługi Rowerów (przystani) i MPRów Green Velo,
 10. wykonanie wspólnej dla Roztocza aplikacji na smartfony dotyczącej turystyki w tym turystyki rowerowej.

Głos zabrał Robert Rabiega Sekretarz Gminy Józefów, który po szczegółowym zapoznaniu się z wydanym materiałem zauważył, że jego zdaniem nie wszystkie wykonane trasy są poprowadzone właściwie. Każdy ma prawo do wykonania ich wg własnej woli, jednak nie wszystkie trzymają się zaproponowanej na początku koncepcji. Był zadowolony jednak, że prace zostały zakończone i materiał został wydany oraz przedstawiony na spotkaniu. Stwierdził, że na pewno spotkamy się z wieloma krytycznymi opiniami, ale mamy nad czym pracować przy następnym wydaniu. Jako przedstawiciel gminy Józefów zaproponował, aby w ramach promocji turystyki rowerowej na Roztoczu na przełomie czerwca i lipca zorganizować cykl cotygodniowych rajdów rowerowych po Geoturystycznym Szlaku Roztocza Środkowego. Uzyskał wstępną aprobatę gminy Krasnobród i Susiec.

Głos zabrał Prezes PTTK O/Zamość, który wyraził zadowolenie, że materiał się ukazał. Miał jednak uwagi co do realizacji początkowych założeń oraz niektórych rozwiązań technicznych przewodnika. Zgłosił też uwagi do zbyt jednolitej, kolorystyki wydania. Zaproponował swoją pomoc w następnym wydaniu.

Na temat zorganizowania Ogólnoroztoczańskiej Wypożyczalni Rowerów wypowiedział się Przemysław Łączkowski właściciel wypożyczalni w Zwierzyńcu, który stwierdził że należałoby zainicjować spotkanie właścicieli z różnych gmin i w oparciu o ich współpracę rozwiązać ten problem.

Na temat budowy aplikacji turystycznej na smartfony stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wspólna aplikacja Roztocza, gdyż scalenie wykonanych, pojedynczych aplikacji gminnych może stanowić duży problem techniczny.

W tym punkcie zabrała głos Ewa Piwko-Witkowska - Prezes LGD Roztocze Tomaszowskie i stwierdziła, że w strategii LGD Roztocze Tomaszowskie budowa aplikacji jest uwzględniona i można jej budowę sfinansować. Problemem może być natomiast objęcie nią całego Roztocza, które leży na obszarze różnych województw, powiatów i innych LGD. Takie rozwiązanie jest możliwe do sfinansowania z innych programów. Nadmieniła też, że żałuje, że LGD nie zostało włączone w tworzenie niniejszego materiału , gdyż mogło udzielić pomocy.

Na temat wykonania tras na portalu www.traseo.pl zaproponowano, aby przedstawiciele poszczególnych gmin wykonali trasy przy pomocy urządzeń GPS samodzielnie, a naniesienie ich do portalu nie będzie stanowiło problemu. Padały też głosy, aby wynająć jedną firmę, która wykona to kompleksowo.

Głos zabrał Daniel Bajan Prezes Stowarzyszenia Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze w Biłgoraju. Przedstawił cel działania nowopowstałego stowarzyszenia. Stwierdził że będzie zabiegał w samorządzie Biłgoraja o włączenie ich obszaru do wydania „Rowerem po Roztoczu”.

Na końcu spotkania zastanawiano się nad szczegółowymi elementami technicznymi, które można poprawić w przewodniku w jego ewentualnym drugim wydaniu. Zaproponowano m.in. wstawienie przy każdej trasie szkicu mapki. Naniesienie na nich rodzajów nawierzchni. Na końcu przewodnika zasugerowano umieszczenie mapy z obszarem od Szczebrzeszyna po Horyniec Zdrój i Cieszanów ze szkicowo nieniesionymi wszystkim trasami. Celem realizacji tego elementu byłby wizualny przekaz o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej na Roztoczu i możliwościach aktywnego wypoczynku.

Na tym spotkanie zakończono.

Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki podziękował obecnym za rzeczową 3-godzinną debatę i zasugerował zorganizowanie kolejnego roboczego spotkania, po sezonie letnim 2016.

Wygenerowano w sekund: 0.02 | 432,269 unikalne wizyty